Dôvody, prečo u nás nakupovať:
 • 100 % záruka originality a kvality produktov
 • široký výber
 • odborné poradenstvo pri nákupe
 • osobný prístup
 • promptné dodanie
 • bezproblémové vybavenie reklamácií
 • garancia spokojnosti
Partneri:
Online nakupovanie je na stránke dočasne deaktivované. V prípade záujmu nás prosime kontaktujte telefonicky na +421 905 520 671

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.olej-eshop.sk. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Peter KopáčikMoto, Vinohradnícka 19, 927 01 Šaľa, IČO 37 515 781, zapísaný v živnostenskom registri pod číslom: 405-6725 (ďalej len ako „prevádzkovateľ" alebo ako ,,predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len ako „kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

mail: lucas@lucas-moto.sk
telefón: +421/905 520 671
poštová adresa: Vinohradnícka 19, 927 01 Šaľa
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Raiffeisen Banka
IBAN: SK2911000000008019010934
BIC (SWIFT):BIC (Swift) TATRSKBX ​ (1100)

II. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.olej-eshop.sk sú záväzné. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky prevádzkovateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ, na základe ktorej prevádzkovateľ dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že prevádzkovateľ a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

3. Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K záväznému akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom alebo telefonicky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

4. Internetový obchod www.olej-eshop.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy a podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje Občiansky zákonník.

5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

6. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky prevádzkovateľovi v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky prevádzkovateľovi oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

7. V zmysleustanovenia § 12 zákona o ochranespotrebiteľapripodomovompredaji a zásielkovompredaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) mákupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysleprávnychpredpisovSlovenskejrepubliky, právoodtaktouzavretejzmluvyodstúpiťbezuvedeniadôvodu do 7 pracovnýchdníododňaprevzatiatovarualebooduzavretiazmluvy o poskytnutíslužby, pričom je nevyhnutné, abybolo v uvedenejlehotedoručenéjeho  odstúpenieodzmluvyprevádzkovateľovi.Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihne osobne priamo u prevádzkovateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoužitý a nepoškodený tovar, späť na adresu prevádzkovateľa. Tovar v tomto prípade  kupujúci nemôže rozbaliť, skúšať ani viditeľne narušiť originálne balenie. V opačnom prípade príde kupujúci o možnosť vrátiť tento tovar. Peňažné prostriedky za vrátený tovar prevádzkovateľ prevedie na účet kupujúceho do 15 pracovných dní od obdržania zásielky. Pri výmene tovaru z dôvodu nesprávne určeného typu tovaru náklady na poštovné znáša kupujúci.

8. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne po predchádzajúcom tel. dohovore na čísle 0905 520 671 alebo 0911 666 054.

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej prevádzkovateľom kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

2. Prevádzkovateľmá právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Prevádzkovateľje oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátenév lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť prevádzkovateľovidohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno prevádzkovateľa,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V. Platobné podmienky

1. Ceny uvádzané v internetovom obchode www.olej-eshop.sk sú konečné.

2. Cena tovaru uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa platí vždy len do okamžiku jej zmeny. Pre objednávky odoslané po prevedení zmeny je vždy záväzná zmenená cena.

3. Kupujúci vykonáva platbu v € pri prevzatí tovaru: formou dobierky poštovým kuriérom, Slovenská pošta, prevodom vopred na účet,

IBAN SK2911000000008019010934, BIC (Swift) TATRSKBX ​ (1100)  Raiffeisen Banka bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet prevádzkovateľa.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6. Náklady spojené s prípadnou montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a prevádzkovateľ tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

8. Tento bonusový systém  bude platiť pre všetkých registrovaných zákazníkov: Zákazník sa registruje prostredníctvom reg. formulára. Registrácia je dobrovoľná. Bez registrácie zákazník nemá nárok na zľavu z nákupu, inak platia ostatné podmienky ako sú uvádzané v obch. podmienkach.

Každý registrovaný zákazník dostane automaticky od

1. nákupu  5%  zľavu na celú objednávku  (na poštovné sa zľava nevzťahuje)

3. nákupu  8%  zľavu na celú objednávku  (na poštovné sa zľava nevzťahuje)

5.  nákupu  10 %  zľavu na celú objednávku (na poštovné sa zľava nevzťahuje)

VI. Dodacie podmienky

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu.

3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v registračnom formulári a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal a to bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení celejkúpnej ceny za predmetný tovar.

5. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu do 15 pracovných dní (ak pri tovare nie je uvedené inak) po prijatí elektronickej objednávky. Ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú, môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

6.Uvedené dodacie podmienky platia pre objednávky realizované v rámci Slovenskej republiky. Objednávky s dodaním mimo Slovenskej republiky budú vybavované individuálne.

VII. Náklady na poštovné nie sú zahrnuté v cene tovaru.

1. Poštovné sa účtuje: Spôsob dopravy si budete môcť zvoliť pri uzatvorení objednávky. Cena poštovného obsahuje aj cenu s dobierkou, čiže je konečná. V rámci Šale a jej blízkom okolí Vám tovar ochotne privezieme zdarma. Stačí zakliknúť osobný odber a kontaktovať nás. Zľavu na Váš nákup uvidíte pri uzatvorení objednávky a bude uložená v systéme tak, aby Vám bola automaticky upravená pri ďalších nákupoch. Doručenie tovaru nad 30 kg riešime individuálne.

Hmotnosť

do 1 kg

do 2 kg

do 3 kg

do 5 kg

do 10 kg

do 15 kg

do 20 kg

do 30 kg

Balík na poštu – doručenie do 2 dní

2,90

2,90

2,90

2,90

3,90

X

X

X

Balík na adresu – doručenie do 2 dní

4,10

4,10

4,10

4,10

5,10

X

X

X

Expres kuriér na poštu – doručenie nasledujúci deň

5,10

5,40

5,40

5,40

5,90

6,20

6,80

9,30

Expres kuriér na adresu – doručenie na nasledujúci deň

6,10

6,40

6,40

6,40

6,90

7,20

7,80

10,30


VIII. Ostatné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si uplatňuje právo stornovať objednávku, v prípade ak prevádzkovateľ oznámi vopred pri potvrdzovaní objednávky, že daný tovar nemôže dodať.Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa a zmluvnou pokutou podľa čl. VIII. Prevádzkovateľ upozorňuje, že všetky neuhradené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty, manipulačné poplatky a poplatky spojené s výrobou personalizovaného tovaru) postupujeme advokátskej kancelárii na vymáhanie, vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania.

IX. Reklamácie

1. Prípadné reklamácie prevádzkovateľ vybaví v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

X. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho resp. zákazníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne pre vybavenie ich objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s ním.

2. Účel spracúvania osobných údajov
a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.olej-eshop.sk  alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na účely marketingu.
b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

 • registráciakupujúceho resp. zákazníka na internetovom obchode www.olej-eshop.sk
 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.olej-eshop.sk
 • potvrdenie objednávky
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
 • evidencia kupujúcich na administratívne účely
 • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
 • evidencia kupujúcich pre informovanie o novinkách, akciách a zľavách

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
b) Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • titul
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • kontaktné údaje (tel. č., mail)
 • údaje o objednávkach

c) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. a), ods.b) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
a) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
b) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
c) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (Slovenskej pošte) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
d) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
e) Kupujúci ako dotknutá osoba čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby prevádzkovateľ spracúval po dobu 24 mesiacov osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na marketingové účely pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.olej-eshop.sk. Tento súhlas môže zákazník resp. kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
a) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.olej-eshop.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, prípadne telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
b) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6. Zverejnenie osobných údajov
a) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby
a) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

b) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
c) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

d) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
e) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
f) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

8. Zodpovednosť prevádzkovateľa
a) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
b) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné a platobné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa.

3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.© Všetky práva vyhradené – www.olej-eshop.sk
Obchodné podmienky | Partneri | Platforma RSO
GRANDIOSOFT - Tvorba eshopov od Grandiosoft

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM